De Savornin Lohmanstraat 1
2672 BB Naaldwijk

t. 0174-623913


Daltononderwijs

Openbare Daltonschool Naaldwijk is sinds 16 mei 2007 officieel een daltonschool. Dalton is de naam van een plaatsje in de Verenigde Staten (Massachusetts) waar de onderwijzeres Helen Parkhurst vanaf 1919 haar onderwijskundige principes in de praktijk bracht. Haar ideeën van individualiserend onderwijs sloegen breed aan, ook in Nederland. In 1931 werd de Nederlandse Daltonvereniging opgericht. Om je een daltonschool te kunnen noemen, moet je voldoen aan de eisen die deze vereniging daarvoor stelt.

Hoewel het daltononderwijs bijna honderd jaar bestaat en er in die jaren veel is veranderd, blijven de drie pedagogische pijlers actueel. Dat zijn:

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken

In de afgelopen jaren zijn daar nog drie kernwaarden bij gekomen:

  • Reflectie
  • Effectiviteit/doelmatigheid
  • Borging

De kinderen worden medeverantwoordelijk gemaakt voor hun werk. We leren ze plannen, voorbereiden, zelfstandig werken en evalueren. Deze visie is leidend wanneer we een keuze maken voor onze methodes. Tevens werken we met combinatiegroepen.

Zelfstandigheid

Het daltononderwijs wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is nodig dat kinderen en jongeren leren hoe je informatie vergaart, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen en daar houdt het daltononderwijs rekening mee.
De kinderen leren ook hun eigen werk na te kijken met behulp van een antwoordenboekje. Dit wordt deels door de Snappet (tablet) overgenomen. Ook zijn er momenten dat er met de hele klas een taak wordt nagekeken. Ze kunnen op hun takenkaart aangeven of ze een bepaalde opdracht makkelijk of juist moeilijk vonden, een signaal voor de leerkracht om eventueel extra aandacht te geven. De leerkracht van de groep ziet erop toe dat de kinderen zich aan hun planning houden, waakt over hun vorderingen en evalueert met de leerlingen de voortgang van hun werk. De kinderen krijgen ook, net als in het reguliere systeem, klassikale instructie. De taken die een kind krijgt, zullen (indien noodzakelijk) aangepast worden aan de ontwikkeling van het kind en de individuele leermogelijkheden. Als de taak goed op het kind is aangepast, zal het in staat zijn er zelfstandig mee bezig te zijn en de problemen op te kunnen lossen. Naarmate het kind zelfstandiger wordt, zal het leren meer gerichte keuzes te maken. De zelfwerkzaamheid komt vooral tot uiting nadat de nieuwe leerstof groepsgewijs of individueel is aangeboden. De leerkracht treedt hierbij begeleidend, corrigerend en stimulerend op.

 

Verantwoordelijkheid

Vrijheid betekent in het daltononderwijs: kunnen omgaan met verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. In iedere groep zijn klassikale vaste instructiemomenten. Daarnaast maken leerkracht en kind samen afspraken over de leerstof. Het kind schat zelf in wat hij/zij nodig heeft om een taak te kunnen doen en in hoeveel tijd. Achteraf legt het kind verantwoording af aan de leerkracht. Vanaf groep 3 heeft ieder kind een takenkaart waarop per week de taken staan vermeld die hij of zij moet doen. Dat zijn opdrachten op het gebied van rekenen, taal, lezen, computeropdrachten, tekenen, enzovoort. Daltononderwijs maakt het hiermee mogelijk in te gaan op de individuele mogelijkheden en verschillen van het kind. Het kind kan deels zelf plannen wanneer hij of zij een bepaalde opdracht uitvoert.
Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. “De ideale vrijheid is geen vrijblijvendheid en nog minder is het ongedisciplineerdheid.” De leerkracht biedt ieder kind structuur om vrijheid (binnen grenzen) en verantwoordelijkheid te leren hanteren. Hij/zij leert keuzes te maken in tempo en volgorde van werken, het al of niet raadplegen en de keuze van hulpbronnen, alleen of samen werken met andere kinderen en de tijd die aan de verschillende onderdelen wordt besteed.

 

Samenwerken

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op daltonscholen veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes. Bij ons op school kunnen kinderen die een opdracht niet zelf
kunnen uitvoeren, hulp vragen aan andere kinderen. Van elkaar leren is van groot belang. De zelfstandigheid wordt hierdoor ook bevorderd. De kinderen vullen elkaar aan, helpen elkaar op basis van sterke en zwakke punten. Ze proberen samen naar een oplossing te zoeken. Ze stimuleren elkaar. Dat kan ook buiten het eigen lokaal bijvoorbeeld in de hal en op de gang. Al doende leren de kinderen te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar.

 

Reflectie

Reflectie, nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op onze school belangrijk. De kinderen maken vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen vooraf en de beoordelingen met elkaar vergeleken. In zulke gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom een kind niet uitkomt met zijn gemaakte planning. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd.

 

Effectiviteit/doelmatigheid

Dalton is een werkwijze om effectiever te werken. Door werk te plannen en thuiswerk vanaf groep 5 mee te geven, leren kinderen tijd effectief en doelmatig in te delen. Wij proberen kinderen als jonge volwassene te benaderen, die verantwoordelijkheid leren dragen voor het schoolwerk en hun eigen werk, dat ze in vrijheid uitvoeren.
De kinderen leren steeds meer gericht naar hun eigen handelen te kijken, doelen te stellen en reflecteren. Dit doen we om ze meer inzicht te geven in hun aanpak tot leren. De leerkrachten geven steeds vaker aan het begin van de les de doelen aan die geleerd gaan worden. Zo weten de kinderen waar ze naar toe werken.

 

Borging

Door de ontwikkeling die we als school doormaken, komen er steeds meer afspraken en “rode lijnen”. Deze afspraken worden nu allemaal vastgelegd in het Daltonboek. We merken dat het lastig is om alles uit te schrijven. Dalton is niet alleen iets van papier, je moet het voelen, uitdragen.

Onze kinderen ervaren de Daltonaanpak als zeer plezierig. Daltononderwijs is één van de manieren om goed onderwijs te geven en de kinderen die kansen te geven waar ze recht op hebben, namelijk zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

 

Onze regels en afspraken liggen vast in ons Daltonboek. Als u dat wilt lezen, klik dan HIER.

 

Meer informatie over daltononderwijs geeft de Nederlandse Daltonvereniging op www.dalton.nl.

 

Vanaf schooljaar 2007-2008 zijn we als school en een aantal van onze huidige leerkrachten gecertificeerd.
In schooljaar 2011-2012 heeft de directeur het eerste Daltoncertificaat gehaald voor Daltondirecteur. In schooljaar 2013-2014 heeft onze Daltoncoördinator haar certificaat gehaald. Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn alle leerkrachten in het bezit van een certificaat voor Daltonleerkracht. 

Schooljaar 2019-2020 hebben we afgerond met een goed Daltonverslag van de visitatie van de Daltonvereniging.